Utsliten personal och ingen värdig vård inom äldreomsorgen

Personalen i äldrevården står inte med händerna på ryggen. — FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Vi har alla kunnat läsa stormen av insändare kring den omöjliga situationen inom äldreomsorgen. Bland annat: ”Vi sliter och det enda vi får höra är att vi är för dyra”, ”Vi får inte längre jobba med hjärtat verkar det som. Vi ska vara robotar. Robotar som bara ska mala på.”

De anställda har en olöslig situation med stress, förstörd fritid, utbrändhet och den största personalomsättningen i Borås. Det har också drabbat vårdtagarna.

Detta kan inte få fortsätta.

De anställda jobbar med Timecare, ett system anpassat för minutmätning inom industrin. Men när man jobbar med människor är det cyniskt att tänka i de banorna. Så redan från början var detta feltänkt.

De anställda känner ju ett ansvar för vårdtagarna och har försökt hantera situationen ändå. Men det har lett till att arbetsglädjen försvunnit, långtidssjukskrivningen ökat, fler blivit utbrända och några gett upp och sökt andra jobb.

Personal berättar att när de klagat har de fått svaret: ”Du kan alltid söka dig någon annanstans”.

I Timecare ligger också att det bara schemaläggs fyra veckor framåt. Personalens och deras familjers fritid blir ju omöjlig att planera en längre tid.

Politikerna är villiga att curla Borås näringsliv med ett kongresshus som i dagsläget beräknas kosta 240 miljoner och vad slutsumman kommer att landa på är ännu inte klart. Men kommunen är inte villig att ge sina anställda en dräglig arbetssituation. När kommunen ska hålla budgeten är det framförallt personal inom äldrevård och hemtjänst som får betala med en dålig hälsa och dålig livssituation.

Vi anser att följande bör göras för att förändra situationen:

• Säg upp avtalet med Timecare med omedelbar verkan.

• Personalen ska vara med och utarbeta mänskliga scheman som tar hänsyn till både personal och vårdtagare.

• Ta vara på den kunskap som personalen har och ge den direkt inflytande över hur arbetet ska läggas upp.

• Inför sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

• Öka budgeten för äldreomsorgen.

• Lev upp till värdighetsgarantin.

Like what you read? Give Sweden Top News a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.