Wat kan er anders worden gezegd…..

Gisteren, 24 december 2014, heeft Altaf Hussain een persconferentie gehouden in Pakistan. Hij heeft deze persconferentie telefonisch bijgewoond. Hierin heeft hij de moord van de 134 vermoorde kinderen van Peshawer afgekeurd. Hij heeft ook het nieuwe beleid van de Pakistaanse overheid tegen het extremisme gewaardeerd. Ook heeft hij meegedeeld dat hij en zijn partij MQM de overheid steunen om het extremisme vanuit de wortels te vernietigen. Altaf Hussain heeft ook aan alle mensen in Pakistan die zijn vermoord vanwege het extremisme herdacht. Hij heeft elke gedode Sunniet, Shiat, en Ahmediyya bij naam genoemd en heeft genade gevraagd voor hen. Ook heeft Altaf Hussein alle Pakistaanse Christen, Hindus, Parsi’s en Sikh die zijn vermoord door het extremisme herdacht. Maar hij heeft geen genade voor hen gevraagd, in plaats daarvan heeft hij het volgende gevraagd: “Allah wij laten het aan u over om zelf te beslissen wat u met hen wil doen.”

Dit roept de volgende vraag bij mij op, is het Islam zo gierig dat het niet toestaat dat Moslims om genade vragen voor andersgelovigen? Of loopt Altaf Hussain in de tegenovergestelde richting dan die van zijn profeet. Wat ik in mijn vijftig jaar heb geleerd is dat hun profeet Mohammed barmhartig (Rehmat-ul-Alameen) is voor de hele wereld. Als hun profeet Mohammed barmhartig is voor de hele wereld dan is hij dat voor iedereen, want de wereld bestaat uit ook uit ongelovigen. Als Hun profeet niemand over deze hele wereld discrimineert met zijn barmhartigheid vraag ik mij af waarom Altaf Hussain de andersgelovigen wel discrimineert door geen genade voor hen te vragen.

Nu kom ik terug op zijn statement over het beëindigen van het extremisme samen met de overheid van Pakistan. Ook hier zie ik weer een dubbele moraal. Aan de ene kant wil hij het extremisme in Pakistan stoppen omdat het haat brengt onder de mensen, en aan de andere kant discrimineert hij zelf als fractievoorzitter bepaalde mensen vanwege hun religie. Dan spreek hij ook nog eens over het beëindigen van haat in Pakistan. Hier moest ik denken aan de woorden van Jezus Christus:
“Haal eerst het balk uit je eigen oog voordat je naar het splinter van een ander wijst.”

Het is duidelijk te zien dat de discriminatie in zijn eigen hart zit, hoe kan hij dan de haat voor ons in de harten van de extremisten veroordelen. Want Als je aan je eigen God die barmhartig is geen genade kan kan vragen voor ons, hoe kun je dan spreken over het uitroeien van haat voor ons bij de taliban en extremisten. Woorden zullen alleen waardevol zijn als ze ook in praktijk worden gebracht.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.