Kinh nghiệm xin visa du lịch Hàn Quốc (Update 01/2018)
Ha Nhi
16885

Hôm nay mình đi xin ở LSQ, đến lúc 1h chiều như bạn dặn, lúc bấm số là có khoảng 60 người trước mình (chắc là dồn từ sáng). Chờ đến 2h30 thì họ thông báo là ai bấm số buổi chiều thì đi về đi, vì sẽ không xử lý kịp, ngày mai quay lại. Nản quá huhu. Mình 30 bay rồi mà mai 18 mới nộp sợ không kịp.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.