Borulj virágba — igehirdetés a Tamás-Misén

Itt lehet megnézni az istentiszteletről készült teljes felvétel
Like what you read? Give Szikszai Szabolcs a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.