Best of Cinciri Béla…

Szőke László
May 17, 2015 · 2 min read
Cinicri Béla, aki arra büszke, hogy vamzer (rendőrspicli)…

Emberünk, Cinciri Béla egy Udvarhely környéki pitiáner bűnöző. Nem érdemel különösebb figyelmet, maximum azért, mert véresszavú védelmezője Versace-nak (alias Barabás Róbert), akivel a hét végén (2015. május 9-én) történt ez-az. Konkrétan: indok nélkül bántalmazta egy népszerű szórakozóhely egyik vendégét.

Az ügyből rendőrségi feljelentés lett, a sértett kihívta a helyszínre a zsarukat is. Várjuk meg, mit lép a rendőrség-ügyészség, főleg, hogy rendelkezésre áll a biztonsági kamera felvétele is — mondta a megtámadott férfi telefonos beszélgetésünk során. Tehát nem akar nyilvánosságot — egyelőre.

Van viszont nekünk ez a Cinciri Bélánk, aki enyhén grafomán, rejtett tartalékokkal rendelkező sms-betyár, s aki ilyenkor, ha ujjamra veszem barátja, Versace nevét, mindig megereszt egy sorozat SMS-t. Tette ezt akkor is, amikor még nem dőlt el a motoros balesetem utáni napokban, hogy levágják vagy sem a lábam. Ő barátjával akkor örvendezett, többször föl is hívott — én a kórházban feküdtem -, s erőst boldog volt. Nagy bánatára mégsem vágták le a lábam ;-)…

Szóval, elsősorban a nagyérdemű szórakoztatása céljából indul ez az aranyköpések sorozat, azaz a Best of Cinciri Béla annál is inkább, mert a jelek szerint sosem szabadulok meg tőle, mint ahogy ő és barátja se tőlem. Ez van…

Izgalomra semmi ok, az erő legyen veletek és a mi [jó] kedvünkkel! Ámen.

Originally published at www.fekete-feher.info.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store