Če pesnik rad opisal bi v današnjih dneh
 naravno veličino, kjer je na očeh
 golota mož današnjih, goli stas žena,
 temačni hlad bi hitro mu objel duha
 pred to podobo mračno, ki je prav grozljiva!

Kup spak, ki solze za oblekami preliva!
 Pohabljeni in smešni trupi, mask ste vredni!
 Zveriženci napihnjeni, vi suhci bedni,
 ki bog Koristi vklenil vas, otroke svoje,
 neizprosen je že v zibki v bronaste povoje.

In ženske ve — gorje! s kot sveča bledim licem,
 ki gloda, hrani vas razvrat, in ve, device,
 ki greh vas, dedovan po materi, teži,
 telesa vam ostudnost plodnosti kazi!

by Charles Baudelaire

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.