Koi Fish & Coin Tattoo — Tadashi Tattoo

Tadashi Tattoo
Sep 19, 2019 · 1 min read

Hình xăm cá chép ngậm tiền đã đi vào nghệ thuật xăm hình với ý nghĩa lớn lao rằng chủ nhân sẽ luôn được may mắn, dư dả và thành công trong cuộc sống.

Xem thêm các hình xăm đẹp tại Tadashi Tattoo:
↪️Web: https://bit.ly/2lT50Lo
↪️IG: https://www.instagram.com/tadashitattoovn/
↪️Fanpage: https://www.facebook.com/tadashitattoo
↪️More: https://twitter.com/tadashitattoo11

#Tadashi-tattoo #hinh-xam-ca-chep-ngam-tien #koi-fish-and-coin-tatoo

Tadashi Tattoo

More From Medium

Top on Medium

Top on Medium

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade