Microsoft Word ເປັນໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ໃນການພຶມເຊັ່ນ:ເອກະສານ,ບົດລາຍງານ,ຈົດໝາຍ,ນິຍາຍແລະອື່ນໆ.

ໜ້າHome ແມ່ນໜ້າທີ່ເຮົາໃຊ້ເລືອກ Front ພຶມ,ປັບຂະໜາດໂຕໜັງສື,ປັບໂຕໜັງສືເຂັ້ມ,ປັບໂຕໜັງສືງ່ຽງແລະຂີດກ້ອງໂຕໜັງສື.

ໜ້າInsert ແມ່ນໜ້າທີ່ເຮົາສາມາດສ້າງຕາຕະລາງ,ເພີ່ມຮູບ,ປ່ຽນສີໂຕໜັງສືແລະລວດລາຍທີ່ຕ້ອງການ.

ໜ້າPage Layout ແມ່ນໃຊ້ປັບຂະໜາດເຈ້ຍ,ເລືອກຮູບແບບເຈ້ຍ,ເພີ່ມເຄື່ອງໜາຍຫຼືເລກລຳດັບໜ້າຫົວຂໍ້ແລະແບ່ງຄໍລຳ.


ຂ້າງເທິງນີ້ເປັນພຽງຄວາມສາມາດບາງສ່ວນຂອງ

Microsoft Word

ຂໍຂອບໃຈ

Show your support

Clapping shows how much you appreciated TaiySen'z StreetBike’s story.