Märk

Mida need riigid küll ilma nende logodeta teeksid? (Allikas: Design Tagebuch)

Milleks riigile märk?

Milline on USA logo? Aga Saksamaa logo? Kui sa mõtlesid nüüd automaatselt kummagi riigi lipu peale, siis näed, kuhu ma sihin.

Logo, mis päästab maailma

Eesti märgi otsingu juured on mõtteviisis, et logos on ülim lunastus kõikidele muredele. Logo on vaja. Päris asjadel peab olema logo. Ilma ei saa. See fetiš piirab, kammitseb ja aheldab meid.

--

--

Disainer ja partner loovagentuuris Fraktal (www.fraktal.co).

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tajo Oja

Tajo Oja

Disainer ja partner loovagentuuris Fraktal (www.fraktal.co).