Instagram Mavi Tik Alma Nasıl Yapılır? Mavi Tik Hilesi Var mı?

Takipci Shop
Aug 21 · 2 min read

Instagram Mavi Tik Hilesi İle Alınabilinir mi?

Etkileşimi yüksek olmak ve mavi tik simgesi alma ihtimali düşük olanlar, profil bilgileri kısmına mavi tik emojisi kopyala yapmaktadır. Mavi tik adeta bir statü haline gelmekte, hesapların itibarlı görünmesini sağlamaktadır. Mavi tik alan hesapların sahte olma imkanı yoktur ve hepsi gerçek kişilerdir.

Instagram Mavi Tik Nasıl Alınır

Kullanıcılar Instagram doğrulanmış hesap alabilmek için çok uğraşmakta ve hesaplarını onaylatmaya çalışmaktadır. Herkesin sahip olabileceği bir ayrıcalık olmamasından dolayı mavi tik verilecek hesabın takipçisi fazla olmalıdır. Takipçisinin fazlalığı ile birlikte takipçiler sahte olmamalı ve etkileşim yapmalıdır.

Instagram Mavi Tik Almak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

  Takipci Shop

  Written by

  https://takipci.shop/

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade