งานสัมมนาฟรีๆ เรื่อง “แนวคิดธุรกิจ startup สำหรับคนรุ่นใหม่”

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ Startup โดยพี่เล้งจากดูอินไทย วันพุธนี้ เที่ยงครึ่งตึกสโลป มาเถอะ อยากให้มา งานนี้ปังมากกกก (อยากรู้ไรเพิ่มเติม โทรหาเฟ้นเลย 0944878607 ละเจอกันนะจุ๊ฟ)

กำหนดการ

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวคิดธุรกิจ startup สำหรับคนรุ่นใหม่”
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.00–16.30 น. ณ ห้องประชุม 216 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
เรื่อง “แนวคิดธุรกิจ startup สำหรับคนรุ่นใหม่”
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Kamonpob Pangwongtong’s story.