ครั้งต่อไปสอน login ผ่าน email หน่อยครับ
Ratabhoom Boongate
11

อยากให้สอนทุกแบบเลยป่ะ ฮ่าๆๆ

เดี๋ยวว่างผมเขียนนะ ฮ่าๆ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.