برنامه اسنپ و هماهنگی های جدید تاکسی آنلاین

talaeidl.com
Aug 13, 2019 · 2 min read

سلام دوستان عزیز، امروز تصمیم گرفتیم برای شما دوستان عزیز برنامه اندروید اسنپ رو معرفی کرده و برای شما عزیزان دوستدار این برنامه نوع این برنامه و کاربردهای اجتماعی اون رو توضیح بدیم. برنامه اسنپ یک تاکسی آنلاین جدید می باشد که برای اولین بار در سطح شهر تهران به اجرا گذاشته شده و اکنون در اکثر نقاط کشور ایران فعال می باشد و شما نیز می تونید از این برنامه به راحتی استفاده کنید.

اسنپ برای اندروید

این برنامه زیبای اسنپ سفری با هزینه کم و پر از امنیت رو برای شما عزیزان فراهم میکنه و شما می تونید بدون محدودیت زمانی و مکانی هر لحظه با استفاده از گوشی خود درخواست آنلاین تاکسی رو داده و برای خودتون خدمات این آژانس رو دریافت کنید. این برنامه اسنپ داری انواع سرویس ها داخل برنامه می باشد که عبارتند از اسنپ ارزان و با صرفه، اسنپ رز، اسنپ باری، اسنپ موتوری که شما می تونید متناسب با درخواست خود هر کدوم رو که خواستید انتخاب کنید.

خواص این برنامه اسنپ

ارائه سرویس ارزان قیمت و با صرفه

بدون محدودیت مکانی و زمانی

اسنپ سازگار با تپسی ویژه رانندگان

سرعت و امنیت برای مسافر

از درب منزل تا درب مقصد

دوستان عزیزم توجه داشته باشید که اسنپ یه شرکت بوده و رانندگانش رو خودش برای امنیت بالا با خودروهای مدل بالا و تمیز انتخاب می کنه تا مسافر برای خودش امنیت جانی و مالی داشته باشه و در مواقع خطر بتونه از جایی برای خودش پشتوانه داشته باشه.

امیدوارم که از این مطالب خوشتون اومده باشه

موفق باشید.

More From Medium

Top on Medium

Ed Yong
Mar 25 · 22 min read

16.3K

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade