Bugün Ebû Ya’rûb Merzûkî’nin yine uzun uzun yazdığı floodlarla başladım twittera. Günümüz islam filozofları arasında İbn Teymiye konusunu esaslı bir epistemolojik açılım olarak yorumlayan nadir isimlerden biri…

Like what you read? Give talha hakan alp a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.