Bu örnekte “alt-gruplar”ın “konu-basliklari/1231”nın bir alt elemanı olduğunu ifade ediyoruz. Ama sen, ben, o, herkes biliyor ki bu ikisi bağımsız tablolar ve bir ast-üst ilişkisi içinde değiller.
REST’e rest çekmek
Türerkan İnce
595

bunun da SEO için yapıldığını düşünüyorum. tabi konu başlığı olarak 1231 değil de “osmanlı-tarihi” gibi açıklayıcı bir isim kullanıldığını varsayıyorum.

Like what you read? Give Talha Ocakçı a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.