Teşekkürler.
Hasan Gökhan ŞAHİN
1

yazının işe yaradığına çok sevindim.

bu kitabı bu şekilde okumadığımızda çok sakil kalıyor, o yüzden bitirmek için motivasyon olmuyor maalesef.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.