Sztuka uliczna

Coraz częściej pojawia się na zewnątrz. Spacerując ulicami, możemy się na nią natknąć.

Zawsze staję i podziwiam, ja niestety takich talentów nie posiadam. Ani chyba wyobraźni ;)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.