ขอสอบถามหน่อยครับ IP ที่เรานำมาใช้งานนี่เป็น public IP ด้วยหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ได้เป็นตัว public ip…
Sirachat Sirilert
1

ถ้า ไม่ได้เป็นตัว public ip ก็ต้องมาใช้ พวก VPN เข้าช่วยเอาครับ ถึงจะได้

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.