มีอะไรแย่กว่าการสร้าง product ที่ไม่มีคนใช้ด้วยหรือ?
Kittichai Jirasukhanon
1472

ขอบคุณมากครับ เขียนได้โดนใจมาก โดยเฉพาประโยค

ก่อนมีลูกค้า — คุณต้องมีความรับผิดชอบ
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.