Xử lý mạch ngừng bê tông trong thi công chống thấm

Mạch ngừng trong các kết cấu bê tông cốt thép là điều không thể tránh khỏi, cùng với việc đưa ra các biện pháp sao cho ít mạch ngừng nhất chúng ta cũng phải tìm ra các biện pháp để thi công mạch ngừng trong thi công chống thấm. kết hợp với các sản phẩm như sl 668 , xi lanh bơm keo

Xử lí mạch ngừng bê tông

1.Tại sao lại có mạch ngừng.

Đặc thù của thi công xây dựng là biện pháp thi công thường rất khó, kết hợp với điều kiện mặt bằng thường không cho phép, điều kiện thời tiết khó khăn, hoặc kết cấu công trình quá lớn…. Chính vì vậy thông thường chúng ta rất ít khi có thể thi công liền khối mà thường phải có mạch ngừng thi công.

2. Thi công mạch ngừng như thế nao?

- Ngay tư khi thi công phân đoạn trước chúng ta đã phải chuẩn bị mọi thứ trước khi đổ bê tông: Tuy thuộc vào việc chúng ta thi công bằng vật liệu gì: PVC water stop, hay cao su trương nở . Phải có biện pháp chống đỡ, giữ cố định hoặc sử lý bề mặt bê tông sau khi đổ sao cho lắp đặt chắc chắn không bong, không xô lệch, đúng vị trí. Đầm lèn kỹ quanh khu vực mạch ngừng.

- Khi thi công phân đoạn sau phải vệ sinh mạch ngừng thật sạch và phải có phụ gia kết nối , trong khi thi công chú ý biện pháp đầm thật kỹ quanh khu vực mạch ngừng.

3. Xử lý sau khi đổ bê tông.

Kiểm tra lại tất cả các mạch ngừng các vị trí mất nước bê tông phải xử lý lại bằng vữa sủa chữa.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.