Dijitalleşme ve dalgalar arasındaki ilişki nedir?

Sonunda bize vuran bir kamyon var ve her daim de olacak. Olayı anlamak ve dalganın üstüne çıkabilir isek karar verme noktasında daha iyi dijital stratejiler geliştirebiliriz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.