Apartmana Ek Kat Çıkmak (Bağımsız Bölüm Eklenmesi)

Kat İlavesi İşlemi (Bağımsız Bölüm Eklenmesi)

Kat ilavesi nedir? Nasıl yapılır? Tapu işlemi olarak gerçekleştirilmesi için gerekli belgeler nelerdir?

Soruların cevapları yazımızda…

Apartmana Ek Kat Çıkmak

Kat ilavesi;

apartman gibi bir yapıya yeni kat çıkmak ya da zaten olan bir asma katı tam kat haline getirmek şeklinde olabildiği gibi bodrum veya zemin katlarda da olabilir. Ayrıca kat ilavesi kanuna göre arsanın boş kısmında da gerçekleştirilebilir. Fakat gerçekleştirilebilmesi için, kat ilavesinin yapılmak istendiği gayrimenkulün kat maliklerinin anlaşmaları gerekir. Ayrıca malikler arasında kat ilavesinden sonra oluşacak olan tüm bağımsız bölümlerin arsa payları önceden anlaşılarak paylaşılmalıdır.

Bu işlemin yapılabilmesi için,

kat ilavesinin yapılacağı yerlerin kat mülkiyetine geçmiş olması gerekir. Kat irtifaklı yerler için bu işlemin yapılabilmesi için, işlem aşamasında, kat irtifakı terkin edilir ve ek yapıldıktan sonra kat irtifakı yeniden kurulur.

Ana gayrimenkule eklenecek kısım yapılmış durumdaysa doğrudan kat mülkiyeti kurulabilir, ancak henüz yapılmadıysa kat irtifakı kurulabilir.

İstenen belgeleri sıralayalım;

  • Bütün mal sahiplerinin nüfus cüzdanı ,
  • Eklenecek bölüm veya bölümler için değişikliği belirten yetkili makam tarafından onaylı tadilat projesi,
  • Arsa paylarındaki değişimleri de içeren mimari projeye üstüne ekli liste,
  • İşlemi yapılacak kişi gerçek kişi ise fotoğraf,
  • Doğrudan kat mülkiyeti kurulacaksa ek olarak yapı kullanma izin belgesi istenir.

Bir önceki yazımız olan Arsa Payı Değişikliği başlıklı makalemizde arazi, arsa ve arsa payı hakkında bilgiler verilmektedir.


Originally published at www.tapuportal.com on January 10, 2016.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.