Birleştirme (Tevhit) — Ayırma (İfraz)

AYIRMA(İFRAZ)

Ayırma, tek parsel olarak kayıtlı olan taşınmazın birden çok parçaya ayrılma işlemidir.

İstenen Belgeler

1-LİHKAB tarafından düzenlenen ve Kadastro Müdürlüğü’nce onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde tescil bildirimi, kontrol raporu ve eki belgeler.

2-Taşımazın Belediye Encümeni veya İl Özel İdaresi’nin olumlu kararı.

3- Taşınmaz sahibinin kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğrafı (son 6 ay içinde çekilmiş olmak kaydıyla)

4- Taşınmaz sahibi tüzel kişilik ise ticaret sicil memurluğundan alınmış yetki belgesi (yetki belgeleri o seneye ait olmalıdır.) ve imza sirküleri

Ayırma İşleminin Mali Yönü

1–492 Sayılı Harçlar Kanununun 6 a pozisyonuna göre binde 11,38 oranında harç alınır.

2-Döner Sermaye ücreti tahsil edilir.

BİRLEŞTİRME (TEVHİT)

Birleştirme, ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik olan parsellerin tek bir parsel haline getirilme işlemine denir.

İstenilen Belgeler

1-LİHKAB tarafından düzenlenen ve Kadastro Müdürlüğü’nce onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde tescil bildirimi, kontrol raporu ve eki belgeler.

2-Taşımazın Belediye Encümeni veya İl Özel İdaresi’nin olumlu kararı.

3- Taşınmaz sahibinin kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğrafı (son 6 ay içinde çekilmiş olmak kaydıyla)

4- Taşınmaz sahibi tüzel kişilik ise ticaret sicil memurluğundan alınmış yetki belgesi (yetki belgeleri o seneye ait olmalıdır.) ve imza sirküleri

İşlemin Mali Yönü

1–492 Sayılı Harçlar Kanununun 6 a pozisyonuna göre binde 11,38 oranında harç alınır.

2-Döner Sermaye ücreti tahsil edilir.

Detaylı bilgi için http://www.tapuportal.com/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Like what you read? Give Tapu Portal a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.