Kat Mülkiyeti Nasıl Kurulur?

KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI

Kat mülkiyetinin kurulması işlemi nedir? İşlem için istenen belgeler nelerdir?

Soruların cevabı yazımızda…

Kat mülkiyetinin kurulmasını iki başlık halinde inceleyeceğiz. Bunlardan ilki:

Doğrudan kat mülkiyeti tesisi:

Bu işlemin kurulabilmesi için inşaatın yapımının tamamlanmış olması ve yapı kullanma izni belgesinin alınmış olması gerekmektedir. Kısaca istenen belgeleri belirtelim:

İstenen belgeler:

  1. Mimari proje: Bir mimar tarafından yapılmış olması ve doğruluğunun belediye tarafından ( belediye sınırları dışında ise bayındırlık ve iskan müdürlüğünce) tasdik edilmiş olması gerekir.
  2. Vaziyet planı: Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapının arsa içindeki konumu ile ilgili varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri, gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaat projesi üzerinde vaziyet planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur.
  3. Yapı kullanma izin belgesi: Tüm bağımsız bölümlere ait yapı kullanma izin belgesi bulunmalıdır.
  4. Liste: Her bağımsız bölümün arsa payı, kat, daire, iş bürosu gibi niteliğini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini göstermek gerekir.
  5. Yönetim planı: Ana taşınmazın yönetimini düzenleyen yönetim planının her sayfasının bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir.
  6. Toplu yapılarda yapı ruhsatı: Toplu yapılarda yapı ruhsatı aranır. Yapı ruhsatları düzenlendikleri tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.
  7. Maliklerin veya temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları,
  8. Maliklerin ikişer adet vesikalık fotoğrafları istenir.

Sıradaki konumuz Kat irtifakı. İkinci başlığımız olan kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi işlemini sonraki yazımızda bulabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Yabancıların Mülk Edinmesinde Bilinmeyenler başlıklı makalemizde yabancı uyruk, yabancılara ev satışı ve yabancıların ev alması hakkında bilgiler verilmektedir.

Originally published at www.tapuportal.com on January 4, 2016.

Like what you read? Give Tapu Portal a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.