Tara Vox
Tara Vox

Tara Vox

software engineer at a startup.