Վերնագրի Տեսակներ

Լուրային վերնագիր- Այսօր կայացել է ԱԺ պատգամավորի հարսանիքը

Բառախաղ- Ով աշխատի, նա հարսանիք կանի

Ուղիղ խոսք- Արամ Խաչատրյան. «Տոները երաժշտություն են սիրում»

Թվով վերնագիր- 20-րդ դարի հայտնի տոները

Բլոգային վերնագիր-Ինչպես հետաքրքիր անցկացնել տոները

Ստահոդ վերնագիր- Սենսացիիա!! Ամպայման կարդալ ու տարածել. Հարսանեկան սրահից անհետացել է շունը

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.