Er det galt å være naken, galt å ha sex?

Torgeir Waterhouse
Sep 30, 2017 · 3 min read
 1. Deler du bilder og filmer av noen som er nakne eller har sex du har fått av andre eller de ikke har gitt deg lov til med viten og vilje? (og nei 12, 13, 14 åringer kan ikke gi deg lov til det):
  Gi faen i det med en gang! Det er uakseptabelt, trakassering, ekstremt dårlig gjort, skadelig og garantert ulovlig.
 2. Får du tilsendt bilde eller film av noen som er nakne eller har sex?
  Svar til den du fikk det av at det er uakseptabelt, trakassering, ekstremt dårlig gjort, skadelig og ulovlig. Vurder å anmelde til politiet, sjekk med politiet hvordan det eventuelt skal dokumenteres og deretter: slett det. Fortell også folk at du har fått tilsendt noe sånt og at det er uakseptabelt, trakassering, ekstremt dårlig gjort, skadelig, ulovlig og at du derfor har anmeldt og slettet.
 3. Har du barn?
  Du kan ta for gitt at de ikke forstår alvoret og rekkevidden av dette. Fortell barna dine at de ikke skal dele bilder av seg selv med andre (før de evt er gamle nok til å ha lov til det, men det er en annen diskusjon). Fortell barna at de ikke skal dele, spre, publisere etc slike bilder og filmer av andre. Det finnes ingen grunn til å la være, hverken la være å fortelle og snakke om det eller la være å spre videre selv.
 4. Har du en jobb, i helsevesenet, skolen, politiet, etc, som gjør at du kommer i kontakt med mennesker som har opplevd å bli utsatt for dette?
  Sett deg inn i dette, forsikre deg om at du forstår alvoret, pass på at du vet hvordan du skal hjelpe, og hva med kollegaene dine?
 5. Er bilder av deg på avveie?
  Snakk med voksne (eller andre voksne om du er voksen selv) du stoler på. Ta kontakt med helsesøster på skolen din, snakk med Helsesista, snakk med politiet, snakk med slettmeg.no snakk med andre folk du stoler på. Det er jævlig, men kan og vil forhåpentligvis bli mindre jævlig. Husk at det er de som sprer uten lov som gjør noe galt og er problemet!

  Torgeir Waterhouse

  Written by

  day job at IKT-Norge, also tweeting @iktnorge & @kidsakoder

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade