Artistic Form

eye Neptune

(tükçe için aşağı bakınız / please see below for turkish)

Existence is actually a question and a statement word, just as the description of it. Existence desires to make sure not the absence of things and non-existence but the things that has not happened yet which means the things that are not there because they do not exist YET! This feeling of certainty together with awareness creates a loop inside the circle of curiosity within the human body.

In the process of life, for different, critical, society related life forms to continue; all the important literates, writers, mathematicians, philosophers, physicists, painters throughout the history -besides their relatively small reasons and existentialist questionings- searched, comprehended and tried to explain that all the events and loops are common problems of life and they are human based in a general sense. Their expression method has changed according to phase, time and geography together with the art & literature movements. The renaissance and the reformation taking place in a certain geography is merely a small parenthesis. European Renaissance & Reformation in a sense we know today are only a small part of the bigger renaissance & reform which is the life form itself. Taking the subjects into consideration, all the art works and structures are similar to each other in terms of the purpose of use, the way they are produced, the materials used and their manifestos. All of them has gone through small renaissance and reforms within themselves. These small changes are derived either from what the geography offers to its people or simply from the unusual use of communication by the people who understand the whole world in a broader sense: as a life form. All the literary and philosophical point of views are subjective statements of the same human psychology, logic and the same sense of aesthetic.

I believe all the stories and the history, whether it’s art or not, have exactly the same objective. Along with this thought, because we now live in the forth dimension which is the dimension of technology;

I think the short & long connections, the characters of all the works that I noticed and would like to respect in the big picture & the history, works that are created and produced by inspiring each other, and now all the packaging and objects in commerce,

are human structures that have the same perception & senses only with changing roles.

That’s the reason why my way of expression is collages

that I used absurd manifesto as visual technique and communication tool,

that I embraced the sub-idea with the same topic and from a different point of view within the same topic,

with the purpose making this “point of view” known which will be resulted in creating new communication channels.

These collages are like one letter of a whole language. Just as letters turn into words, words into sentences, and sentences into a narrative, I guess I’m starting to speak this language that I see as “artistic form: scattered” under the title of written works, spoken ideas.

Varoluş, kendi tanımı gibi aslında bir soru ve bildiri kelimesidir. Varolmak, yokluk ve olmayışlardan değil, henüz olmamışlardan, yani olmadığı için yok olanlardan emin olmak ister. Bu emin olma hissi, bilinçle birlikte insan vücudunda, merak çemberinde bir döngü yaratır.

Yaşamın devam sürecinde, ortaya çıkmış toplumsal, eleştirel ve birbirinden farklı yaşam biçimlerinin devam edebilmesi için, büyük dünya tarihinde yer almış tüm önemli edebiyatçılar, matematikçiler, filozoflar, fizikçiler, ressamlar kişisel küçük sebepleri ya da varoluşsal sorgulamalarının dışında, bütün olayların ya da döngülerin, genel manada insan odaklı ve yaşam problemi olduğunu sorgulamış, anlamış ve anlatmaya çalışmıştır. Gündem, dönem ve coğrafyaya göre, anlatım tarzları, sanat ve edebi akımlarla beraber değişmiştir. Bilim ve matematikteki gelişmelerle birlikte, rönesans ve reformun, belirli bir coğrafyada meydana gelmesi yalnızca küçük bir parantezdir. Bildiğimiz anlamda Avrupa rönesans ve reformu, asıl büyük rönesansın yani yaşam biçiminin yalnızca küçük bir parçasıdır. Başlıklar ele alındığında, bütün eser ve yapıtların, kulanım amaçları, yapılış tarzları, kullanılan materyaller, manifestoları birbirine benzerdir, hepsi de kendi içinde zaten küçük rönesans ve reformlar geçirmiştir. Bu küçük değişimler coğrafyanın insanına sunduklarından ya da büyük dünyada yaşam formunu anlamış insanların sadece iletişimi farklı kullanmalarından doğmuştur. Bütün edebi, bütün felsefik bakış açıları, yine aynı insan psikolojisinin, mantığının ve aynı estetiğin göreceli şekilde ifadesidir.

Tüm hikayelerin ve tarihin, sanat olsun olmasın, tamamen aynı hedefi güttüğünü düşünüyorum. Bu düşünceyle birlikte, artık 4. boyutta yani teknoloji boyutunda yaşadığımız için,

büyük resimde ve tarihte yakaladığım, saygı duymak istediğim, üretilmiş ve birbirinden esinlenerek ortaya çıkarılmış eserlerin ve artık ticaretin içindeki bütün ambalaj ve bütün objelerin,

tüm tarihteki kısa ve uzun bağlantılarının, karakterlerinin,

sadece rolleri değişen ama aynı algıya, aynı duyulara sahip insan yapıları olduğunu düşünüyorum.

Bu yüzden anlatım biçimim, genel manada, görsel teknik ve iletişim aracı olarak absürt manifesto kullandığım,

alt fikir olarak aynı konu, aynı konu içinde de farklı bakış açısını ele aldığım

ve bu bakış açısının tanınması, dolayısıyla yeni iletişim kanallarını doğurması için yaptığım

kolajlardır.

Bu kolajlar, koca bir dilin tek harfi gibidir. Daha kısa ve etkili bir anlatım için önce harflerin kelimeleri, kelimelerin cümleleri ve onların da bir yazı ve anlatıyı oluşturduğu gibi, yazılı eserler, sözlü fikirler başlığında, “sanatsal biçim dağınık bir form” gibi gördüğüm bu dili, sanırım konuşmaya başlıyorum.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store