Water dance of Hyacinth

“BİZ”

The real personality is the major element to reach the desired emotions, characteristics, ego and mind structure. Personality leaves traces in a two-dimensional environment that has not yet reached the third dimension. These traces may be the traces of the past, the traces of the memories, the traces of Hyacinth and the traces of the dreams. These traces of dreams sometimes blossom. They have a real perception that can actullay see that dream and travel in that dream again. This trip in the dream is sometimes on the water and it transforms into the dream of Aylin. These red hyacinths and their branches on the marbling work represent the traces of dreams and the inner world of one’s self. If the weight you reach when you are a hyacinth is not the weight of a real hyacinth, you can follow the dance on its past,

….and also black and more permanent.

“TEKNE”

Ulaşılması gereken ne kadar duygu, özellik, benlik, zihin yapısı varsa bunların tümüne ulaştıran öğe gerçek kişiliktir. Kişilik, henüz üçüncü boyuta geçmemiş iki boyutlu ortamda bir iz bırakır. Bu iz geçmişin izi olabilir, anıların izi olabilir,bir sümbül olabilir, hayallerin izi olabilir. Bu hayal izleri bazen tomurcuklarını açar. Gerçekten o hayali görüp, o hayalde yeniden gezilebilecek kadar gerçek bir algıya sahiptir. Hayalde bu gezinti bazen suyun üzerinde olur ve Aylin’in hikayesine dönüşür. Ebru çalışmasındaki bu kırmızı sümbüller ve dalları, iç dünyayı, hayallerin izlerini ve kişinin kendi benliğini anlatıyor. Bir sümbül olduğunda ulaştığın ağırlık gerçek bir sümbül ağırlığı değilse, onun geçmişindeki dansı izleyebilirsin,

…hem de siyah ve daha kalıcı olarak.

THE TRACES OF “biz”
Water dance of Hyacinth
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.