Bende bir süredir freelance olarak çalışıyorum ve başta bahsettiğiniz erken kalkma durumu…
Okan Taştan
11

Çok teşekkürler. Bu yazıyı yazmamın üzerinden bir hayli zaman geçti aslında. O günden bu yana daha da olumlu etkilerini gördüğüm ve her freelance çalışana gerçekten tavsiye edeceğim bir rutindir erken kalkmak. Herkese göre değişmekle birlikte, en verimli saatler büyük ölçüde sabah saatleri oluyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.