Güne Sabah Rutini İle Başlamak
Fırat Demirel
81

Çok uzun zamandır bu siteyi takip ediyorum. Goodies’i fark etmemiştim, teşekkürler :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.