hala Turkiye ‘de takim elbise ile yazilimci / IT personeli calistiran, hatta “biz cok iyiyiz yaa…
Emre GULCAN
21

Büyük ölçüde ofis dışından da yürütülebilecek pek çok iş için mesai saatlerinde ofiste olma zorunluluğu.. Hem de takım elbiseyle :) işin ruhuna, mantığına ne kadar aykırı değil mi?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.