James Altucher’in bahsi geçen tekniğini Ekim Nazım Kaya yaklaşık son 20 gündür uygulayıp, mediumda…
Doğan Can
12

Ben paylaşımı göremedim. Acaba bir link geçebilir misiniz? Teşekkürler Ekim Nazım Kaya Doğan Can

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.