İşverenlerin yapılacak işi fiziksel bir iş gibi düşünüp ne kadar çok çalıştırır ise o kadar verim…
Tarık Başoğlu
41

Bu çok doğru bir tespit!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.