Gözlemci ve koclarin tam olarak nasıl çalıştıklarını veya çalışanların neyi nasıl raporladiklari…
Yalın Y.
1

Ne güzel! Sizin adınıza sevindim; demek ki siz ilgili ve bilgiliymişsiniz bu konuda :) O halde, umalım ki, yazı konu hakkında fikir sahibi olmayanlar için bir nebze olsa da ilham verici olabilsin.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.