Örneğin şu makale Ekim Nazım Kaya nın ilk gün yazısıydı.
Doğan Can
21

Okudum, teşekkürler. Farklı konularda ben de defalarca denedim. Beşinciden sonra cidden daha parlak fikirler bulmaya başlıyorsunuz. Ancak zihni gerçekten yoruyor :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.