Bileklik kişinin adım sayısını nasıl sayıyor tam olarak?
Soner Gönül
1

Sensörleri var. Ne kadar çok sensör varsa da o kadar hassas ölçüm yapıyor. Kalp atış hızı, ne kadar uyuduğunuz, gece kaç kere uyandığınız, vs gibi detayları da ölçüyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.