Düşünceler güzel fakat Türkiye’de bu imkansız . Keşke demek isterdim ama demicem :)
Cengiz Bahar
1

Tabii ki demeyin… Olmayacak duaya amin demek gibi bir şey çünkü :) Dileğimiz biraz ilham almak belki..

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.