เขียนได้ดีมากครับ ขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยนิดนึง บน production ไม่ควรเปิด port 3306 …
Jaynarol
11

ขอบคุณที่ชี้แนะครับ

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Pattanapong Cherthong’s story.