ผมสามารถติดต่อคุณได้ช่องทางไหนบ้าง ในหัวข้อที่สองและสามไม่ค่อยเข้าใจน่ะครับ
Pechai Vet
1

ติดต่อมาทาง Facebook ผมได้ครับ
https://www.facebook.com/pattanapong.team

Like what you read? Give Pattanapong Cherthong a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.