ลองเล่นของพื้นฐานเสร็จแล้ว
Supadej Sutthiphongkanasai
11

ผมต้องรื้อฟื้นวิชา Network ซะหน่อยละ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.