Gerek sosyal medya, gerek maillerimizde yoğun ilginiz üzerine iş başvuru prosedürümüzün nasıl işlediğini medium blogumuzda açıklamak istedik. Grafiği oldukça basitleştirmeyi denedik. Umarım sizin için açıklayıcı olmuştur. :)

Image for post
Image for post

Son günlerde artan ilginiz için teşekkür ederken ‘ya ben neden sizinle çalışayım ki?’ sorularınıza cevap vermek istedik.

Image for post
Image for post


TechDistrict olarak birçok avantajlarımız var aslında. Ekibimizle 5 dakikalık kısa bir zihin haritası oluşturduk.

Image for post
Image for post
Zihin haritası

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store