รับผลิตและจำหน่าย ท่อยางลายผ้า — Fabric Patterned Rubber Hose

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Fabric Patterned Rubber Hose Tel: 09 2656 8846

จำหน่ายและรับผลิตท่อยางEPDMเสริมแรง I.D 3/4" X O.D 1–1/4" ความยาวต่อเส้น 1130 mm เสริมผ้าใบ 1 ชั้น

ท่อยางEPDM เสริมแรง I.D 3/4″

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

จำหน่ายท่อส่งน้ำมัน Oil Delivery Hose เสริมผ้าใบ 2 ชั้น ทนแรงดัน WP 150 PSI / BP 450 PSI เหมาะสำหรับการใช้งานขนถ่ายน้ำมัน และสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป สั่งซื้อสินค้าได้ที่ Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846 LINE @ptiglobal

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store