จำหน่ายและรับผลิตท่อยางEPDMเสริมแรง I.D 3/4" X O.D 1–1/4" ความยาวต่อเส้น 1130 mm เสริมผ้าใบ 1 ชั้น

ท่อยางEPDM เสริมแรง I.D 3/4″

  • Material : EPDM
  • SIZE : I.D 3/4″ X O.D 1–1/4′
  • Length : 1,130 mm
  • Fabric Reinforced : 1 ply
  • Hardness : 60 shore A
  • Working Temp. : -50 to +160 °C
  • Min Order : 20 EA

จำหน่ายท่อส่งน้ำมัน Oil Delivery Hose เสริมผ้าใบ 2 ชั้น ทนแรงดัน WP 150 PSI / BP 450 PSI เหมาะสำหรับการใช้งานขนถ่ายน้ำมัน และสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป สั่งซื้อสินค้าได้ที่ Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846 LINE @ptiglobal

TECH HOSE

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store