ท่อส่งน้ำมัน Oil Delivery Hose

จำหน่ายท่อส่งน้ำมัน Oil Delivery Hose เสริมผ้าใบ 2 ชั้น ทนแรงดัน WP 150 PSI / BP 450 PSI เหมาะสำหรับการใช้งานขนถ่ายน้ำมัน และสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป สั่งซื้อสินค้าได้ที่ Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846 LINE @ptiglobal

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store