“เสียงดังๆจากความเงียบ” (ตอนที่ 1)

จากการประกันภัยพืชผลการเกษตร ชาวนาต้องการรับสินไหมทดแทนเมื่อเสียหายจากภัยพิบัติ แต่..ชาวนาต้องรอเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติจากทางราชการ ถ้าราชการไม่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติชาวนาผู้เสียหายจะไม่ได้สินไหมทดแทนทั้งที่เสียหายจริง!!

Digital Thai Rice (DTR) ชาวนาใช้บันทึกกิจกรรมทำนาได้ชัดเจน เพื่อยืนยันว่าเสียหายหรือไม่ ได้ทุกกรณี!!

_________________บทความโดยคุณอภิชาต มนัสตรง_________________

Digital Thai Rice (DTR) เป็นฐานข้อมูลเกษตรกรที่ปฏิบัติและบันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อยกระดับรายได้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สู่สากล

___________________________________________________________________

ผู้เกี่ยวข้องสามารถติดต่อได้ที่….

LINE OFFICIAL : @WSNTECH

FACEBOOK : @ThaiFarmerSmile

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.