“เสียงดังๆจากความเงียบ”(ตอนที่ 8)

ข้าวคุณภาพและปลอดภัยที่ชาวนาผลิตได้นั้น หากนำผลพลอยได้เป็นฟางข้าวไปเพาะเห็ดฟาง และนำฟางที่ย่อยสลายไปปลูกพืชผักสวนครัว ย่อมทำให้เกิดเห็ดฟางและพืชผักสวนครัวปลอดภัยด้วยเช่นกัน..

ระบบ Digital Thai Rice (DTR) บันทึกแสดงตัวตนว่าผลิตอะไร? ที่ไหน? ดูแลอย่างไร? ของเกษตรกรให้ภายนอกได้รับรู้

_________________บทความโดยคุณอภิชาต มนัสตรง_________________

Digital Thai Rice (DTR) เป็นฐานข้อมูลเกษตรกรที่ปฏิบัติและบันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อยกระดับรายได้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สู่สากล

___________________________________________________________________

ผู้เกี่ยวข้องสามารถติดต่อได้ที่….

LINE OFFICIAL : @WSNTECH

FACEBOOK : @ThaiFarmerSmile

Like what you read? Give Tle FishingShop a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.