Neden tanrıya inanamıyorum
Uzay Kalemdar
3.3K99

insanlık için Allah’a gerek yok diyosunuz ya eğer Allah olmasaydı dünya gezegenler nasıl olurdu bir patlamayla hadi onlar oluştu dünya neden diğer gezegenlerden farklı hale geldi??

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.