Innleiing

Eksempel; humor på arbeidsplassen.

Ei historie frå upa

1 Humor på arbeidsplassen.

Bruk og misbruk?

(Stikkord/hjelpeord; Kven kva korleis og Kordan?)

Korleis brukar du humor i arbeidet ditt?

2 Skriv ned 13 spørsmål.

6 du har funne stykkevis svar på undervegs ila studiet, og

7 du fortsatt undrer deg på (personleg og/el fagleg)

3 På eit kurs i mentaliseringsbasert terapi

blei ein av deltakarane korrigert mht bruk av metaforer i eksemplifisering til pasienten. Bente Sommerfeldt sa;

-ikkje bruk metaforer, dei forkludrer bodskapen!

Deltakeren sa ikkje noko då, men tenkte på dette i lang tid.

Kva er ditt syn, kan ein bruke metaforer i samtale med klientar, grunngi svaret.

4 Svar på så mange av spørsmåla du rekk innan fristen

Metodevalg for oppgåve er fri

Seriøst, humoristisk, psykodynamisk, filosofisk, kreativt, atferdsanalytisk etc

5 skriv eit dikt/vers/ oppsummering,

som inneheld element frå kvart gruppemedlem, samt moment som kom fram mht nokre av spørsmåla.

6 Proklamer/presenter

for rettleiar og medstudenter.

PS tillat deg å være tydeleg mht personlege uttrykk. Humor inga hindring.

7 Evaluering av oppgaver

  • er oppgåvene klare?
  • Vurder vanskegrad 1–10 (1 dårlig, 10 usedvanlig bra)
  • Vurder følelsen(e) du fekk når du jobba med oppgåvene,
  • kva fortel følelsen(e)deg?
  • Skriv ned svara dykkar. Lever underteiknande til slutt.
  • Godkjenning for vidare bruk av besvarelser? Ja / nei (stryk det som ikkje passer)

Kommentar;

alle hjelpemidler tillat (Ring en venn etc )


Motivasjonspille

Du kan ikke beskylde meg for å være en besserwisser bare fordi du alltid tar feil!

Martin Kellerman

Like what you read? Give Ikkje Til Bry-BryDegIkkje a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.