Pak Iwan, JAV itu ga umum lho pak…..aku kudu googling iki sidane :P
Dian Eka Ratnasari
11

Wahihihi… Mohon maaaf.. Dirimu jadi keblasuk ke ranah sing ora-ora… 😂😂😂

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.