Aile Terapisi

Aile Terapisi, yaşanan sorunların eş, çocuklar ve/veya birinci dereceden yakınları ile beraber çalışılır.

Aile Terapisi
Like what you read? Give Psikolog VİLDAN KAVAK KARSAN a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.